Roughly Folded

 •  
  Red Grinding Stone: A 60 -Red 75

  Nhám Xếp : A 60 - Red 75 Cước

  Code : LION - A60 - Red 75 Cước

 •  
  Red Grid Red Grid: A80 - Red 75

  Nhám Xếp : A80 - Red 75 Cước

  Code : LION - A80 - Red 75

 •  
  Abrasive Grinding Disc: A60 -Blue 75

  Nhám Xếp: A60 - Blue 75

  Code : LION - A60 - Blue 75

 •  
  Abrasive Grinding Disc Red: A60 - Red75

  Nhám Xếp : A 60 - Red 75 Nhựa

  Code : LION- A60 ( Red 75 )

 •  
  Smoothing Red Coat: A 60 - Red 90

  Nhám Xếp : A60 - Red 90 Nhựa

  Code : LION - A60 - Red 90

  - Quy cách ĐÁ CẮT : 100*16mm

  - ĐÁ CẮT - Nhám Xếp Đế màu đỏ trơn.

  - Flap D60

  - Red 90

 •  
  Nhám Xếp: A60 - Red75

  Nhám Xếp : A60 - Red75 Nhựa

  Code : LION - A60 - Red75